obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Calidade e medio ambiente

Calidade e medio ambiente

A xerencia de MANUEL RIVAS BOQUETE S.L. mantén dende o seus inicios un compromiso coa calidade e o Medio Ambiente.
En 2006 certificamos o noso sistema de xestión de calidade e medio ambiente conforme as normas UNE-EN ISO 9001 e 14001 que garantizan a calidade nos servizos ofertados, para satisfacer as necesidades dos nosos clientes e cumprir os requisitos especificados minimizando os impactos medio ambientaisimageimage

POLÍTICA DE CALIDADE E MEDIO AMBIENTE
La Coruña a 23 de mayo de 2018
Dende MANUEL RIVAS BOQUETE S.L. empresa dedicada a " execución de obra civil: movimento de terras e perforacións, estructuras hidráulicas, viales e pistas, mantemento, conservación e reparación de viales, obras hidráulicas e de saneamento" no noso afán de seguir mellorando día a día , sempre dende o máximo respeto o medio ambiente, implantamos un sistema de xestión integrado de calidade e medio ambiente basado nas Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Como mostra do noso compromiso, redactamos e publicamos a nosa Política de Calidade y Medio Ambiente, declarando os principios e obxetivos que rexen a nosa actividade:

- Asegurar a satisfacción dos nosos clientes, tendo en conta en todo momento as suas necesidades.
- Comprir os requisitos establecidos; tanto aquelos requisitos impostos polos nosos clientes como os de tipo legal, reglamentario ou de calquer outro tipo que no campo da calidade e medio ambiente requirensenos.
- Comprometernos a mellorar de forma continuada a calidade dos nosos traballos, así como a nosa actitude frente os impactos medio ambientais que xenera a nosa actividade.
- Compatibilizar as actividades realizadas cunha adecuada protección do Medio ambiente, previndo a contaminación que puidera xenerar a nosa actividade.
- Minimizar a xeneración de residuos e proporacionar formación e medios os nosos empregados para que colaboren activamente nesta causa.

A dirección de MANUEL RIVAS BOQUETE S.L. solicita a colabocarión de todo o persoal, para que na medida das suas posibilidades asuman esta Política e a teñan presente en todas as suas actividades para alcanzar os obxetivos de mellora establecidos.

Asinado,