obras públicas, obras urbanas, mantementos de vías, beirarrúas, redes de abastecemento, obras de canteiría, sumidoiros, pavimentacións de baldosa, formigón, asfalto, canalizacións de servizos, mantementos integrais de pavimentos, abastecementos, manuel rivas boquete, rivas boquete, rivas, boquete, construccións boquete, manuel rivas, Coruña, a Coruña

Calidade e Medio Ambiente

Calidade e Medio Ambiente

A xerencia de MANUEL RIVAS BOQUETE S.L. mantén dende os seus inicios un compromiso coa calidade e o Medio Ambiente. En 2006 certificamos o noso sistema de xestión de calidade e medio ambiente conforme ás normas UNE-EN ISO 9001 e 14001 que garanten a calidade nos servizos ofertados, para satisfacer as necesidades dos nosos clientes e cumprir os requisitos especificados minimizando os impactos medioambientais.image             imagePOLITICA DE CALIDADE E MEDIO AMBIENTE


No noso afán por acadar unha calidade maior na nosa actividade de obras públicas, así como un meirande compromiso cara ao cuidado do medio ambiente que nos rodea, en MANUEL RIVAS BOQUETE S.L. comprometémosnos coa implantación do sistema integrado de xestión da calidade e do medio ambiente UNE-EN ISO 9001 e UNE-EN ISO 14001 a:

- Asegurar a satisfacción e expectativas dos nosos clientes baseándonos nunha filosofía de facer as cousas ben á primeira, velando á su vez pola protección do medio ambiente.

-Planificación sistemática das nosas actividades e proxectos e axilidade de resposta.

-Asegurar a disponibilidade de recursos suficientes e axeitados para os proxectos a executar.

- Optimización dos procesos e os recursos para acadar servizos de calidade, coas maiores garantías posibles.

- Garantir o respeto e a protección do Medio Ambiente, así como o cumprimento dos requisitos legais e outros que a empresa suscriba en materia medioambiental e de calidade que afecten ao desenvolvemento da actividade.

- Comprometernos a mellorar de xeito continuo a calidade das nosas obras, así como a nosa actitude frente aos impactos medioambientais que xera a nosa actividade.

- Acadar unha competitividade elevada nos nosos mercados baseada na confianza e fidelización dos nosos clientes.

-Evitar a contaminación, calquera que sexa a súa forma, como resultado das actividades levadas a cabo para a prestación dos nosos servizos, reutilizando, reciclando e valorizando os nosos residuos.

-Minimizar a xeración de residuos e proporcionar formación e medios aos nosos empregados para que colaboren activamente nesta causa.

-Dispoñer dos recursos humanos, tecnolóxicos e materiais que aseguren a calidade e prevención ambiental dos nosos servizos.

-Apoiarnos en persoal cualificado e con experiencia como ferramenta fundamental de calidade de servizo e de axeitada xestión do noso coñecemento.

O compromiso da organización cara a calidade e o medio ambiente non remata coa obtención da certificación UNE-EN ISO 9001 e UNE-EN ISO 14001, senón que mantén un permanente reto de mellora, de cara a obter a total satisfacción dos nosos clientes e a prevención da contaminación.

A Coruña, 17 de febreiro de 2010

Asinado,

xerente de MANUEL RIVAS BOQUETE S.L.